👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی مجتمع فرهنگی در شهر تفت با رویکرد انسان گرایانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی مجتمع فرهنگی در شهر تفت با رویکرد انسان گرایانه

چکیده :

امروزه شاید از هر زمان دیگری در عرصه معماری و ارزش های فرهنگی دچار نابسامانی و با وجود فرهنگ غنی خودمان به صورت کورکورانه در حال تقلید از فرهنگ غربی هستیم این در حالی است که برای مقابله با این مورد در ابتدا باید انسان و ارزش های فرهنگی مردمان سرزمین و مکان خویش را بشناسیم. لذا ما در این رساله در ابتدا به مفهوم و تاریخچه و اصول و تئوری های کلی انسان گرایی(اومانیسم) و توجه به فرهنگ و خصوصیات فرهنگ ایرانی و تاثیرات انسان گرایی و فرهنگ بر معماری میپردازیم . لذا باید مکانی را ایحاد کنیم که هم با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما سازگار و هم با محیطی اطرافش همخوانی داشته باشد برای به تحقق رسیدن این دو مهم که بارزترین ویژگی معماری اسلامی که مسجد و حسینیه میباشد در سایتمان ایجاد و برای حس ایجاد معماری ایرانی استفاده از فرم ها و عناصر معماری ایرانی خودمان و همچنین تبعیت از بافت اطراف (خشت و کاهگل) در بدنه شدیم. و در نهایت چون با رویکرد انسان گرایانه طراحی شده بود توجه به اصول این رویکرد که انسان از کنار انسان میگذرد، عناصر بر انگیخته روح و روان انسان ، ایحاد عناصر پویا و فعال در فضا ، مفصل های فضایی انسان ، فضاهای حرکتی انسانی و فرم های زاییده شده از دل حرکت های انسان شدیم .

کلمات کلیدی :

مجتمع فرهنگی ، انسان ، فرهنگ ، محیط

فهرست مطالب صفحه

چکیده

فصل اول : مقدمه و کلیات

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲ بیان مساله تحقیق ۲

۱-۳ اهمیت موضوع ۳

۱-۴ اهداف تحقیق ۳

۱-۴-۱ اهداف اصلی ۳

۱-۴– ۲ اهداف فرعی ۳

۱-۵ سوالات یا فرضیه های تحقیق ۴

۱-۶ تبیین مسئله در ارتباط با طرح ۴

۱-۷ تعاریف کلی ۴

۱-۷ -۱ مجتمع فرهنگی ۴

۱-۷-۲ انسان ۵

۱-۷ -۳ انسان گرایی ۵

۱-۷ -۴ محیط ۶

۱-۸ نتیجه گیری ۶

فصل دوم : مبانی نظری طرح ) انسان گرایی و مفاهیم مرتبط با آن )

مقدمه ۷

۲-۱ مفهوم اومانیسم (انسان گرایی) ۷

۲-۲ مفهوم اومانیسم در فارسی ۸

۲-۳ تاریخچه اومانیسم : ۸

۲-۴ اهداف اومانیسم ۸

۲-۵ اقسام اومانیسم ۹

۲-۶ اصول اومانیسم ۱۰

۲-۷ ارزیابی اجمالی یا اومانیسم روح اوتوپیایی قرن جدید ۱۱

۲-۷-۱ طبیعت گرایی ۱۱

۲-۷-۲ انسان منبع ارزش ها ۱۲

۲-۷-۳ خردگرایى ۱۳

۲-۷-۴ مدارا ۱۴

۲- ۸ جمع‏بندیى از مؤلفه‏هاى اومانیسم ۱۴

۲- ۹ نقد اومانیسم ۱۵

۲- ۱۰ انواع اومانیسم (رابطه اومانیسم با دین) ۱۶

۲-۱۱ گرایش های اومانیسم در غرب ۱۷

۲-۱۲ اسلام و اومانیسم ۱۹

۲-۱۳ نظر اسلام درمورد دیدگاه های اومانیسم ۱۹

۲-۱۴ تفاوت دیدگاه انسانیت و انسان‌گرایی نسبت به انسان: ۲۰

۲-۱۵ دیدگاه نظریه پردازان اومانیسم ۲۰

۲-۱۵-۱ پروتاگوراس؛ طلایه دار اومانیسم ۲۰

۲-۱۵-۲ دیدگاه فیور باخ ۲۲

۲-۱۵-۳ دیدگاه اگوست کنت ۲۲

۲-۱۵-۴ ژان ژاک روسو ۲۲

۲-۱۶ فرق رنسانس با اومانیسم در چیست ؟ ۲۲

۲- ۱۷ اومانیسم و ارتباط آن با انسان مدرن ۲۳

۲-۱۸ رابطه میان مدرنیته ، سنت و گذشته ۲۳

۲-۱۹ اندیشه انتقادی نیچه در باره مدرنیته ۲۴

۲-۲۰ مفهوم فرهنگ ۲۴

۲-۲۱ کارکرد مفهوم فرهنگ ۲۶

۲-۲۲ تحولات فرهنگ در طول زمان ۲۶

۲-۲۳ قابلیت انتقال و اکتسابی بودن فرهنگ ۲۷

۲-۲۴ مفاهیم فرهنگ در کاربرد علمی و تاریخی ۲۸

۲-۲۵ ویژگی و کارکرد فرهنگ ۲۸

۲-۲۶ برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری ۲۹

۲-۲۷ اهمیت فرهنگ ۲۹

۲-۲۸ فرهنگ مایه تمایز انسان از حیوان ۲۹

۲-۲۹ مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری ۳۰

۲- ۳۰ تأثیر فرهنگ بر درک بهتر فرد از موقعیت‌ها ۳۱

۲-۳۱ فرهنگ عنصری تعیین کننده در زندگی انسان ۳۱

۲-۳۲ تأثیر فرهنگ بر زندگی انسان ۳۲

۲-۳۳ تأثیر فرهنگ بر فعالیت‌های زندگی انسان ۳۲

۲-۳۴ تأثیر فرهنگ در رشد شخصیت ۳۲

۲-۳۵ تأثیر فرهنگ بر نظام رفتاری فرد و جامعه ۳۳

۲-۳۶ اهمیت نقش فرهنگ زیست فرهنگی در کنترل رفتار آدمی ۳۳

۲-۳۷ موارد استفاده از فرهنگ ۳۴

۲-۳۸ هدفدار بودن فرهنگ ۳۴

۱- هدف غایی فرهنگ ۳۴

۲-۳۹ کارکرد فرهنگ در رابطه با ساز و کارهای طبیعی ۳۴

۲-۴۱ توجه به فرهنگ از منظر اجتماعی ۳۵

۲-۴۲ اجتماعی بودن فرهنگ ۳۵

۲-۴۳ تأکید بر مکان مند بودن فرهنگ ۳۵

۲-۴۴ تأثیر فرهنگ بر جامعه ۳۶

۲-۴۵ تأثیر خصلت انسانی بر فرهنگ ۳۶

۲-۴۶ ویژگی‌های به ظاهر متناقض فرهنگ از دید نظریه پردازان ۳۶

۲-۴۷ رابطه فرهنگ و انسان ۳۸

۲-۴۸ تأثیر محیط فرهنگی بر شخصیت افراد جامعه ۳۸

۲-۴۹ – شناخت تعریف فرهنگ بر اساس ماهیت انسانی ۳۸

۲-۵۰ شناخت هویت انسانی از طریق فرهنگ ۳۹

۲-۵۱ نقش انسان در شکل‌گیری فرهنگ ۳۹

۲-۵۲ تأثیر فرهنگ بر شخصیت   ۳۹

۲-۵۳ ویژگی و وجه تمایز انسان از سایر موجودات   ۳۹

۲-۵۴ رابطه فرهنگ و گفتار از دیدگاه نطریه پردازان ۴۰

۲-۵۵ تأثیرپذیری رفتار از فرهنگ   ۴۱

۲-۵۶ وابستگی میان فرهنگ و جامعه ۴۱

۲-۵۷ رابطه متقابل فرهنگ و جامعه ۴۲

۲-۵۸ اومانیسم در فرهنگ

۴۲

۲-۵۹ معماری و فرهنگ ۴۲

۲-۶۰ تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده ۴۷

۲-۶۲ ویژگیهای محیط های ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی ۴۷

۲-۶۳ نهاد های اجتماعی و محیط ساخته شده ۴۹

۲-۶۴ تفاوتهای فردی، نهادهای اجتماعی و کاربرد های طراحی ۵۰

۲-۶۵ جمع بندی از بحث محیط ساخته شده ۵۰

۲-۶۶ محیط و رفتار انسان )جامعه گرایی( ۵۰

۲- ۶۷ فایده تبیین و رابطه انسان و محیط برای رشته معماری ۵۱

۲-۶۸ آنتروپومتری (انسان سنجی) و ارگونومی (مهندسی عوامل انسانی) ۵۳

۲-۶۹ رابطه فرهنگ و فرد از دیدگاه انسان‌شناسان ۵۳

۲-۷۰ زیبایی شناسی نمادین و جنبه های فیزیولوژیک طراحی ۵۴

۲-۷۱ آنتروپومتری ( انسان سنجی ) ۵۵

۲-۷۱ فرایندهای سوخت و ساز بدن انسان و محیط ساخته شده ۵۶

۲- ۷۲ نسبت فرهنگی ابعاد و اندازه های بدن انسان ۵۷

۲-۷۳ همبستگی های نظام رفتاری و ویژگیهای انسان سنجی ۵۷

۲-۷۴ نتیجه گیری از بحث ویژگی های انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی ۵۸

فصل سوم : معرفی بستر طرح

۳-۱ مقدمه ۵۹

۳-۲ سوابق و پیشینه تاریخی ۵۹

۳-۳ وجه تسمیه ۵۹

۳-۴ مشخصه‌های جمعیتی ۶۰

۳-۵ بستر طبیعی: ۶۰

۳-۵-۱ موقعیت جغرافیایی تفت: ۶۰

۳-۵-۲ توپوگرافی شهر تفت : ۶۱

۳-۵-۳ خاک ۶۱

۳-۵-۴ پوشش گیاهی ۶۲

۳-۵-۵ آب و هوا ۶۲

۳-۵-۶ عوارض طبیعی و پدیده‌های جغرافیایی ۶۴

۳-۵-۷ ارتفاعات و مهمترین قلل در ارتفاعات ناحیه شمالی ۶۴

۳-۵-۸ ارتفاعات و مهمترین قلل ( قله‌ها) در ارتفاعات حد شرقی ۶۵

۳-۶ جاذبه‌های طبیعی (ارتفاعات) ۶۵

۳-۷ صنایع شهرستان تفت ۶۶

۳-۸ وضعیت اقتصادی: ۶۶

۳-۹ معادن شهرستان تفت ۶۷

۳-۱۰ آثار تاریخی تفت ۶۷

۳-۱۱ سیمای شهر تفت : ۶۸

۳-۱۳ معرفی سایت طرح ۷۰

۳-۱۳ وسعت سایت: ۷۰

۳-۱۴ مکان سایت ۷۰

۳-۱۴-۱ دلیل انتخاب سایت ۷۰

۳-۱۴-۲ نقاط ضعف و قوت سایت ۷۱

۳-۱۵ همجواری های سایت ۷۱

۳-۱۶ باد مطلوب ، باد نامطلوب ۷۲

۳-۱۷ نور خورشید ۷۲

۳-۱۸ آلودگی های صوتی ۷۳

۳-۱۹ دسترسی سایت: ۷۳

۳-۲۰ عناصر طبیعی و مصنوعی : ۷۴

۳-۲۱ دید ها ی داخلی از سایت ۷۵

۳-۲۲ فرصت ها وتهدیدها ۷۵

۳-۲۲-۱- فرصت ها ۷۵

۳-۲۲-۲- تهدیدها ۷۵

۳-۲۳نتیجه گیری ۷۶

فصل چهارم : ظوابط و معیارهای طراحی فرهنگسرا

۴-۱ مقدمه بخشهای فرهنگسرا ۷۷

۴-۲ محورهای مجتمع فرهنگی ۷۷

۴-۳ عملکرد هر فضا ۷۷

۴-۴ فضاهای اصلی مجموعه ۷۷

۴-۴-۱ فضاهای ورودی ۷۷

۴-۴-۲ کتابخانه ۷۷

۴-۴-۳ کلاسهایی آموزشی ۷۷

۴-۴-۴ سالن ورزشی ۷۸

۴-۴-۵ حسینیه ۷۸

۴-۴-۶ فضاهای خدماتی و تاسیساتی ۷۸

۴-۴-۷ رستوران ۷۸

۴-۴-۸ فضای بازی و فضای سبز در محوطه ۷۸

۴-۵ ضوابط سالن های ورزشی (فوتسال) ۷۸

۴-۵-۱ تعریف اماکن ورزشی ۷۸

۴-۵-۲ قانون زمین فوتسال ۷۸

۴-۵-۳ اتاق بازیکنان ۷۹

۴-۵-۴ دستشویی در سالنهای ورزشی ۷۹

۴-۵- ۵ سکوهای تماشایان ۷۹

۴-۵-۶ گرم کردن بدن قبل از ورزش ۸۰

۴-۶ کلاسهای آموزشی- تئوری: ۸۰

۴-۶-۱ ویژگی های یه فضای آموزشی : ۸۰

۴-۶-۲ کلاس درس ۸۰

۴-۶-۳ نور ۸۰

۴-۶-۴ مصالح ۸۱

۴-۶-۵ رنگ ۸۱

۴-۷ کتابخانه ۸۱

۴-۷-۱ اتاق های مطالعه فردی ۸۱

۴-۷-۲ سالن مطالعه ۸۲

۴-۷-۳ میزان فضاهای کتابخانه ۸۲

۴-۷-۴ ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان ۸۲

۴-۷-۵ طول قفسه ها ۸۳

۴-۷-۶ ارتفاع قفسه ها ۸۳

۴-۷-۷ استاندارد میزها ۸۳

۴-۷-۸ نور ۸۴

۴-۷-۹ نور مخزن کتاب ۸۴

۴-۷-۱۰ نور محل متصدی ۸۴

۴-۸ رستوران ضیافتی ۸۴

۴-۸-۱ ویژگی‌های یک رستوران

۸۴

۴-۹ استانداردهای فضای داخلی رستوران‌ ۸۵

۴-۹-۱ فضای داخلی رستوران ۸۵

۴-۹-۲قسمت های داخل آشپزخانه ۸۵

۴-۱۰ ظوابط ایمنی مساجد ، حسینیه ها و تکایا ۸۶

۴-۱۱ سرویس بهداشتی ۸۷

۴-۱۲ راهرو و دیوارها ۸۷

۴-۱۳ پله و رمپ در فضا های همگانی ۸۷

۴-۱۳-۱ ابعاد ۸۷

۴-۱۳-۲ مقطع طولی ۸۸

۴-۱۳-۳ سطوح شیب دار ( رمپ ها ۸۸

۴-۱۳-۴ رمپ های پلکان: ۸۸

۴-۱۳-۵ پله و رمپ ۸۸

۴-۱۳-۶ تغییر سطح ۸۸

۴-۱۳-۷ پلکان جهت نشستن ۸۸

۴-۱۳-۸ایمنی ۸۸

۴-۱۳-۹روشنایی ۸۹

۴-۱۴ نماز خانه ۸۹

۴-۱۴-۱ وضو خانه ۸۹

۴-۱۴-۲ فضای نمازخانه ۸۹

۴-۱۵ مصادیق ۹۰

۴-۱۵-۱ مصداق نمونه خارجی شماره ۱ فرهنگسرا شاه عبدالله دوم در اردن ۹۰

۴-۱۵-۲ شناسنامه طرح ۹۰

۴-۱۵-۳ ایده های طراح ۹۰

۴-۱۵-۴ الگو برداری از مصالح ۹۲

۴-۱۶ روند طراحی طبقات ۹۴

۴-۱۷ سایت پلان ۹۴

۴-۱۸ پلان طبقه همکف ۹۵

۴- ۱۹ مقطع ۹۶

۴-۲۰ نماهای داخلی و خارجی از مجموعه ۹۷

۴-۲۱ نمای بیرونی ۹۷

۴-۲۲ احکام برداشت شده از این مصداق : ۹۷

۴-۲۳ مصداق نمونه خارجی شماره ۲ : مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو ۹۸

۴-۲۴ شناسنامه طرح ۹۸

۴-۲۵ سایت پلان ۹۸

۴-۲۶ موقعیت سایت ۹۹

۴-۲۷ معرفی پروژه (بیان کانسپت کلی) ۹۹

۴-۲۸ پلان طبقات همکف : ۱۰۰

۴-۲۹ پلان طبقه اول ۱۰۰

۴-۳۰ پلان طبقه دوم ۱۰۱

۴-۳۱ مقاطع

۱۰۲

۴-۳۲ تحلیل نما ۱۰۳

۴-۳۳ مصادیق نمونه داخلی شماره ۳ فرهنگسرای نیاوران ۱۰۴

۴-۳۳ -۱ بررسی از نظر اقلیم ۱۰۵

۴-۳۳-۲ بررسی بنا : ۱۰۵

۴-۳۴ تقسیمات فصای اداری ۱۰۶

۴-۳۵ – ویژگیهای کلی فرهنگسرای نیاورا ۱۰۶

۴- ۳۶ ویژگیهای بنا ۱۰۷

۴-۳۷-۱ پلانهای مجموعه ۱۰۸

۴-۳۷-۲ دسترسی – همسایگی وموقعیت استقرار سایت ۱۰۸

۴-۳۷-۳ پلان طبقات

۱۰۹

۳-۳۷-۳ پلان طبقه همکف ۱۰۹

۳-۳۷-۴ پلان طبقه اول ۱۱۰

۳-۳۷-۵ مقطع مجموعه ۱۱۰

۳-۳۷-۶ نمای مجموعه : ۱۱۱

۴-۳۸ تجزیه و تحلیل و نقد بنا ۱۱۱

۴-۳۹:نور گیری ۱۱۲

۴-۴۰ نتیجه گیری : ۱۱۴

قسمت عملی پایان نامه : نقشه های طرح

۴-۴۱ مقدمه ای بر طراحی فرهنگسرا ۱۱۶

۴-۴۲ روند طراحی ۱۱۶

۴- ۴۲ -۱ آلترناتیو شماره ۱ و ۲ ۱۱۶

۴- ۴۲ -۲ آلترناتیو شماره ۳ و۴ ۱۱۷

۴-۴۳ سایت پلان

۱۱۸

۴-۴۴ پلان زیر زمین

۱۱۹

۴- ۴۵ پلان طبقه همکف

۱۲۰

۴- ۴۶ نما و مقطع

۱۲۱

۴- ۴۷ پرسپکتیو خارجی ۱۲۲

۴- ۴۸ پرسپکتیو داخلی ۱۲۴

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱پیشنهادات : ۱۲۶

۵- ۲ نتیجه‌گیری ۱۲۶

منابع و ماخذ ۱۲۷

صفحه

فهرست اشکال

۲۴ شکل ۲-۱ فرهنگ در یک نگاه

۴۷ شکل ۲- ۱ تاثیرطراحی بر تعاملات اجتماعی و محیط

۵۴ شکل ۲- ۴ جنبه نمادین ساختمان بر فضای باز

۵۴ شکل ۲- ۵ زیبا شناسی نمادین با عدم آسایش انسان

۵۵ شکل ۲- ۶ تاثیر باورهای مذهبی بر شکل گیری خانه

۵۵ شکل ۲- ۷ انسان سنجی ایستا

۵۵ شکل ۲-۸ انسان سنجی پویا

۵۶ شکل ۲- ۹ ادراک آسایش محیط

۶۴ شکل ۳- ۱ آبشار درگاهان تفت

۶۵ شکل ۳- ۲ کوه عقابکوه تفت

۶۷ شکل ۳-۳ پیر برحق(دره سیر)

۶۷ شکل ۳-۴ بقعه شیخ جنید توران پشت

۷۰ شکل ۳-۵ : عکس هوایی سایت

۷۱ شکل ۳-۶ : همجواری ها اطراف سایت

۷۲ شکل ۳-۷ : جهت باد مطلوب و نا مطلوب

۷۲ شکل ۳-۸ : جهت حرکت خورشید

۷۳ شکل ۳-۹ : صداهای ناهنجار

۷۴ شکل ۳-۱۰ درجه بندی دسترسی ها

۷۴ شکل ۳-۱۱ موانع و مشکلات سایت

۷۵ شکل ۳-۱۲ دید و منظر از سایت

۷۹ شکل ۴-۱ استاندارد زمین بازی فوتسال

۹۱ شکل ۴-۱ مجموعه نگی پترا در اردن

۹۲ شکل ۴-۲ غاردر منطقه پترا

۹۲ شکل ۴-۳ فرم دیداره های گلی کوه پترا

۹۳ شکل ۴-۴ جنس بدنه دیواره های کوهستانی گلگون و فرهنگسرا شاه عبدالله دوم در اردن

۹۳ شکل ۴-۵ فرهنگسرا شاه عبدالله دوم در اردن

۹۴ شکل ۴-۶ روند طراحی در فرهنگسرا شاه عبدالله دوم در اردن

۹۴ شکل ۴-۷ سایت پلان فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۵ شکل ۴-۸ نقشه همکف فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۶ شکل ۴-۹ مقطع فرهنگسرا شاه عبدالله دوم در اردن

۹۶ شکل ۴- ۱۰ مقطع شماتیک از فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۶ شکل ۴-۱۱ مقطع فاز دو از فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۷ شکل ۴-۱۲ پرسپکتبو خارجی فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۷ شکل ۴-۱۳ پرسپکتیو داخلی از فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۷ شکل ۴-۱۴ نمای اصلی فرهنگسرا شاه عبدالله دوم

۹۸ شکل ۴-۱۵ عکس هوایی

۹۹ شکل ۴-۱۶موقعیت سایت مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۰ شکل ۴-۱۷ نقشه طبقه همکف مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۰ شکل ۴-۱۸ نقشه طبقه اول مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۱ شکل ۴-۱۹ نقشه طبقه دوم مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۲ شکل ۴-۲۰ مقطع A.A مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۲ شکل ۴-۲۰ مقطع B.B مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۲ شکل ۴-۲۱ مقطع C.C مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۳ شکل ۴-۲۲ نماهای خارجی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۳ شکل ۴-۲۳ خط آسمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۳ شکل ۴-۲۴ نماهای خارجی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

۱۰۴ شکل ۴-۲۵ فرم حوض و مسیر ارتباطی در فرهنگسرای نیاوران

۱۰۵ شکل ۴-۲۶ کشیدگی شرقی – غربی مجموعه نیاوران

۱۰۵ شکل ۴-۲۷ حیاط فرهنگسرای نیاوران

۱۰۶ شکل ۴-۲۸ دیاگرام فضای اداری با فضاهای جانبی

۱۰۶ شکل ۴-۲۹ دیاگرام فضای سالن آمفی تئاتر با فضاهای جانبی

۱۰۷ شکل ۴-۳۰ ارتباط بصری فضاهای اصلی با محیط بیرونی

۱۰۸ شکل ۴-۳۱ عکس هوایی از فرهنگسرا نیاوران

۱۰۸ شکل ۴-۳۲ سایت پلان فرهنگسرا نیاوران

۱۰۹ شکل ۴-۳۳ جانمایی فضاها در طبقه همکف فرهنگسرا نیاوران

۱۰۹ شکل ۴-۳۴ پلان همکف فرهنگسرا نیاوران

۱۱۰ شکل ۴-۳۵ جانمایی فضاها در طبقه همکف فرهنگسرا نیاوران

۱۱۰ شکل ۴-۳۶ مقطع طولی فرهنگسرای نیاوران

۱۱۰ شکل ۴-۳۷ مقطع آمفی تئاتر

۱۱۰ شکل ۴-۳۸ چگونگی نور گیری گالری

۱۱۱ شکل ۴-۳۹ نمای غربی فرهنگسرا نیاوران

۱۱۱ شکل ۴-۴۰ مسیر های حرکتی در فرهنگسرا نیاوران

۱۱۱ شکل ۴-۴۱ فضاهای پر و خالی در فرهنگسرا نیاوران

۱۱۲ شکل ۴-۴۲ نور گیری ساختمان نیاوران

۱۱۲ شکل ۴-۴۳ نور گیری نگارخانه سقفی

۱۱۲ شکل ۴-۴۴ نور گیری میان نگاررخانه

۱۱۲ شکل ۴-۴۵ نور پردازی طبیعی و غیر مستقیم مجموعه

۱۱۳ شکل ۴-۴۶ نمای مجموعه نیاوران از بتن و سنگ

۱۱۳ شکل ۴-۴۷ خط آسمان مجموعه نیاوران

۱۱۳ شکل ۴-۴۸ تصاویری از حیاط مجموعه

۱۱۴ شکل ۴-۴۹ ورودی مجموعه

۱۱۴ شکل ۴-۵۰ ورودی سالن امفی تئاتر

۱۱۶ شکل ۴-۵۱ روند طراحی (آلترناتیو ۱ و ۲)

۱۱۷ شکل ۴-۵۲ روند طراحی (آلترناتیو ۳ و ۴)

۱۱۸ شکل ۴-۵۳ سایت پلان مجموعه فرهنگی

۱۲۱ شکل۴-۵۴ نمای اصلی از خیابان ۱۲ بهمن

۱۲۱ شکل۴- ۵۵ مقطع A.A

122 شکل ۴-۵۶ پرسپکتیو خارجی

۱۲۳ شکل ۴-۵۷ نمای دید پرنده از مجموعه فرهنگی

۱۲۴ شکل ۴-۵۸ پرسپکتیو از فضای باز مجموعه

۱۲۴ شکل ۴-۵۹ پرسپکتیو از نمای خیابان ۱۲ بهمن

۱۲۴ شکل ۴-۶۰ پرسپکتیو از ورودی کتابخانه

۱۲۵ شکل ۴-۶۱ پرسپکتیو جسینیه

۱۲۵ شکل ۴-۶۲ پرسپکتیو حسینیه و زمین بازی محله ای

۱۲۵ شکل ۴-۶۳ پرسپکتیو فضای باز مجموعه

صفحه فهرست جداول

۶۳ جدول شماره ۱-۳: میانگین درجه حرارت ماهانه و سالانه شهر تفت

۶۳ جدول شماره ۲-۳متوسط بارندگی ماهانه در سالهای زراعی ۱۳۴۶تا ۱۳۹۲و میانگین بارندگی در‌این ۴۶ سال

۶۳ میزان بارندگی سالانه در شهر تفت در سالهای زراعی ۱۳۷۴ تا و۱۳۹۲ ومیانگین ۱۰ ساله آن

۶۶ جدول شماره۳-۴ : برخی از واحدهای تولیدی شهر تفت

این فایل در قالب word شامل 108 صفحه می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره برنامه سازي / مبحث تکرار دانلود پاورپوینت کامل فصل اول الگوها ریاضی پایه سوم دبستان پاورپوینت در مورد معماری اسلامی خراسانی دانلود پاورپوینت علائم و درمان ویروس هپاتیت پاورپوینت تلرانس و ابعاد ژئومتریکال