👈 فروشگاه فایل 👉

برنامه ريزي جامع يا استراتژيك در مدیریت چيست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

برنامه ريزي جامع يا استراتژيك در مدیریت چيست؟

مقدمه

فرآيندي است كه ضمن آن اهداف و خطوط كلي فعاليتها و ماموريتهاي سازمان در دراز مدت تعيين مي شود .

برنامه ريزي جامع چه مواردي را در بر مي گيرد؟

الف ) انعكاسي از ارزشهاي حاكم برجامعه است .ب ) معطوف به سوالات اصلي و مسائل اساسي سازمان است .

ج ) راهنماي تصميم گيري مديران در سازمانهاست. د ) داراي ديد دراز مدت است . هـ ) به عمليات و اقدامات سازمان در زماني طولاني پيوستگي وانسجام مي بخشد. ق ) در سطوح عالي سازمان شكل مي گيرد. ل ) فراگير بوده وبرنامه هاي عملياتي سازمان را در بر مي گيرد و به آنها جهت مي بخشد.

وجوه افتراق يا تفاوت بين برنامه ريزي جامع و برنامه ريزي عملياتي چيست؟

الف - برنامه ريزي عملياتي ب - برنامه ريزي جامع

1- اصولاً در سطوح مياني و پايه سازمان انجام گيرد 1- در سطوح عالي شكل مي گيرد

2- تاكيد بر كارائي و بازدهي است 2- به اثر بخشي توجه دارد

3- به منافع فعلي سازمان تاكيد مي شود 3- توجه به منافع آتي دارد

4- ديد كوتاه مدت است 4- ديد بلند مدت است

5- ساختار سازماني با ثبات نسبي در نظر گرفته مي شود 5- همراه باتغييرات درطول زمان است

6- كار غالباً تجربه شده است 6- روشهاي نو و تجربه نشده پا به عرصه مي نهند

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مبطلات نماز متن کتاب «خطابه غدیر» دانلود پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازاریابی پاورپوینت در مورد سبزي كاري تحقیق نقش مالچ ها در زراعت يم 9 ص