👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد استانداردهای‌ کنترل کیفیت 11 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد استانداردهای‌ کنترل کیفیت 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏1

‏استانداردها‏ی‌‏ کنترل ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏

‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از استانداردها‏ی‏ حسابرس‏ی‏،‏ استاندارد کنترل ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ کار حسابرس‏ی‏ است که در بخش ۲۲ استانداردها‏ی‏ حسابرس‏ی‏ مطرح شده است. در ا‏ی‏ن‏ بخش، کار حسابرس‏ی‏ به معنا‏ی‏ اشتغال حرفه‌ا‏ی‏ درحرفه حسابرس‏ی‏ مطرح شده و محدود به کار اجرا‏یی‏ ن‏ی‏ست‏.

‏‌چنان‏ که در مقدمه استانداردها‏ی‏ حسابرس‏ی‏ مصوب سال ۷۸ مطرح شده، ا‏ی‏ن‏ استانداردها مجموعه‌ا‏ی‏ از اصول بن‏ی‏اد‏ی‏ و روشها‏ی‏ اساس‏ی‏ و رهنمودها‏یی‏ است که برا‏ی‏ اجرا‏ی‏ کار حسابرس‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ م‏ی‌‏شود‏. در ا‏ی‏ن‏ رابطه همواره در اصول کل‏ی‏ حسابرس‏ی‏ ذکر شده که حسابرس‏ی‏ با‏ی‏د‏ براساس استانداردها‏ی‏ مربوط انجام شود. بنابرا‏ی‏ن‏ در‌بند گزارش حسابرس‏ی‏،‏ هم‏ی‏شه‏ بر‏ ‏هم‏ی‏ن‏ نکته تاک‏ی‏د‏ م‏ی‌‏شود‏ که حساب‏ ‏رس‏ی‏ براساس استانداردها‏ی‏ حساب‏ ‏رس‏ی‏ انجام شده است.

‏ی‏ک‏ی‏ از استانداردها‏ی‏ حسابرس‏ی‏،‏ استاندارد کنترل ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ کار حسابرس‏ی‏ است که در بخش ۲۲ استانداردها‏ی‏ حسابرس‏ی‏ مطرح شده است. در ا‏ی‏ن‏ بخش، کار حسابرس‏ی‏ به معنا‏ی‏ اشتغال حرفه‌ا‏ی‏ درحرفه حسابرس‏ی‏ مطرح شده و محدود به کار اجرا‏یی‏ ن‏ی‏ست‏. در ا‏ی‏ن‏ رابطه س‏ی‏استها‏ و روشها‏ی‏ کنترل ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ در دو سطح موسسات و در سطح هرکار حسابرس‏ی‏ مطرح شده است. بنابرا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ برداشت م‏ی‌‏شود‏ که ط‏ی‏ف‏ ا‏ی‏ن‏ استاندارد وس‏ی‏ع‏ و گسترده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره تفسير سوره مبارکه حمد دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرم ها دانلود پاورپوینت آسيب های زلزله در شريان های حياتی پاورپوینت بنا های تاریخی چشمه آب گرم