👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درمورد متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق درمورد متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين

‏ متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين كه در ارتباط نزديك هستند، مرحله بحراني متابوليسم مي باشند. اين مواد عمدتاً مسئول انتقال اطلاعات ژنتيكي از DNA‏ به پروتئينهاي فعال آنزيم ها و پروتئين هاي ساختماني مي باشند. اين مولكولها فاكتورهاي اصلي در تعيين شكل و عمل ارگانيسم ها مي باشند. اين فرايند با مضاعف شدن DNA‏ آغاز شده و از طريق نسخه برداري RNA‏ و ترجمه رمز به صورت پروتئين ها دنبال مي شود. اين فرآيند پيچيده شامل واكنش هاي بسياري است كه به فاكتورهاي متعددي نياز دارد. جزئيات اين گروه از واكنش ها به طور مشروح در كليه كتابهاي بيوشيمي و فيزوبيولوژي عمومي آورده شده و در اينجا بررسي نخواهد شد.

‏ با اطمينان بايد گفت علف كشي كه هر يك از واكنش هاي اين فرآيند را به طور قابل ملاحظه اي تغيير مي دهد، مي تواند تأثير عميقي بر رشد و نموگياه داشته باشد. اثر 2,4-D‏ بر روي اين فرآيند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج اين مطالعات توسط چري (1976) گردآوري شده است كه در فصل مربوط به فونوكسي در همين كتاب ارائه مي شود.

‏ نتيجه تيمار كردن يك گياه حساس با 2,4-D‏ تشديد فعاليت RNA‏ پليمراز و افزايش سنتز RNA‏ و پروتئين است كه با تكثير توده اي سلول در بافت بعضي از اندام ها همراه مي باشد. البته در غلظت هاي زياد علف كش امكان جلوگيري از اين فرايندها وجود دارد.

2

‏كلروپلاست و ميتوكندريها هر دو حاوي DNA‏ هستند ‏كه از تركيب ‏بازي خود با‏ DNA‏ هسته اي تفاوت دارند. رويداد سنتز DNA‏، سنتز RNA‏ از روي DNA‏ و سنتز پروتئين نيز در اين اندامكها مشاهده شده است. اغلب علف كش هايي كه از جذب اكسيژن به وسيله ميتوكندري و آزاد شدن اكسيژن توسط كلروپلاستها جلوگيري مي كنند، نيز با متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين تداخل عمل دارند. ساير محل هاي واكنش به وسيله اين علف كش ها كه در مطالعات اندازه گيري كوتاه مدت اكسيژن مشخص نمي شوند نيز ممكن است در مجموعه عكس العمل هاي بيوشيميايي اين علف كش ها سهيم باشند.

‏ تنظيم سنتز RNA‏ و پروتئين جلوگيري را تحريك فعاليت آنزيم هاي ‏ DNase‏ و RNase‏ و ناقص ماندن فسفريلاسيون اكسيداتيو نيز با عمل بعضي از علف كش هاي مرتبط بوده است.

‏ كروئن هاگن و مورلند (1971) در مقاله اي كه نتايج آزمايش در مورد اثر حدود 22 تركيب را به محتوي ATP‏ در بافت هيپوكوتيل سويا تشريح مي كند، سعي كردند كه تأثير علف كش ها را به مقدار ATP‏ فسفريلاسيون اكسيداتيو و سنتز RNA‏ و پروتئين به تصوير بكشند. دينوزب، آيوكسينيل، پروپانيل و كلروپروفام ميزان ATP‏ را 88 تا 90 درصد كاهش دادند، در حاليكه پروپاكلر 2,4,5-T‏ فناك 65% تا 69% از ميزان ATP‏ كاستند. گزارش شده است كه تمام اين تركيبات به استثناي پروپاكلر و فناك كه براي اين منظور ارزيابي نشدند از فسفريلاسيون اكسيداتيو جلوگيري مي كنند.

3

‏ همچنين ‏گزارش شده است كه تمام ‏تركيبات فوق سنتز RNA‏ و پروتئين را كاهش مي دهند. اين اطلاعات نشان مي دهد كه جلوگيري از سنتز RNA‏ و پروتئين در مورد اين علف كش ها مربوط به فقدان ATP‏ است البته ون هوگستراتن (1972) دريافت حتي هنگامي كه ATP‏ محدود نشده باشد نيز از سنتز پروتئين به وسيله PCP‏ (98%)، آيوكسينيل (93%) ، دينوزب (90%)، فناك (37%) و كلرپروفام (29%) جلوگيري مي شود. اين محقق از نوعي سيستم با سلولهاي آزاد استفاده نمود كه مخلوط تلقيحي آن حاوي ATP‏ و GTP‏ و نيز يك سيستم توليد كننده ATP‏ بود.

‏اسيدهاي زنجيره اي كلردار

‏ اين دو علف كش زنجيره اي و اسيد‏ی ‏كلر‏دار‏ معمولاً به صورت نمك سديم يا مخلوطي از نمكهاي سديم و منيزيم دالاپون به كار مي رود. هر دو تركيب به ويژه، بر روي گندميان مؤثر مي باشند ولي بعضي از علف هاي هرز پهن برگ را نيز كنترل مي كنند. TCA‏ فقط جهت استفاده روي تعداد محدودي از گياهان زراعي به ثبت رسيده است در حالي كه دالاپون را در مورد بسياري از گياهان زراعي مي توان بكار برد. مهمترين كاربرد اين گروه از علف كش ها استفاده از دالاپون به صورت تيمار برگي جهت كنترل گندميان دائمي در بعضي از گياهان زراعي و اراضي غير زراعي مي باشد. موقعيت در اين عمل با داشتن برنامه سيستماتيك در تكرار سمپاشي بستگي دارد.

👇محصولات تصادفی👇

نگاهي به فلسفه هاي مديريت بازاريابي پاورپوینت اثرات زیانبار اشعه رادیواکتیو پاورپوینت بررسی علل اختلال کاستی توجه بیش فعالی با تکیه بر کارکردهای اجرایی تحقیق نحوه ارتقاء فعالیت بدنی در کودکان پاورپوینت نقش انگيزه كاركنان در موفقيت استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها